ބެނާ1
ބެނާ އެވެ
ބެނާ އެވެ
ބެނާ އެވެ
20
އަހަރުތައް
ޕްރޮޑަކްޝަން އެކްސްޕީރިއަންސް
6000
ފެކްޓްރީ އޭރިއާ އެވެ
200
+
ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފެއް
100
+
ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކެވެ
 

ކަސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މަރުހަބާ


ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޑިޒައިން

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި އުންމީދުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮށް، އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޑިޒައިން ނެރެވިދާނެ.ޑިޒައިން ޕްރޮސެސްގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެކުގައި ޑިޒައިން އުފައްދަމެވެ.

ރެޑީ ޑިޒައިން އޮޕްޝަންސް

އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިޚްތިޔާރަށް އެތައް ސަތޭކަ އާ ޑިޒައިންތަކެއް، އަދި މާކެޓް ޓްރެންޑަށް ބަލައިގެން ގަވާއިދުން އާ ޑިޒައިންތައް އިނޮވޭޓް ކުރުން.އަބަދުވެސް ތިބާގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފުރިހަމަ އެއްޗެއް ހުރެއެވެ.
އަބެލީއާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ
އަބެލީ އަކީ ސްވިމިންގ ވޭއާ، ލޭޑީ ބްރޭ އެންޑް ޕެންޓީސް، ސެކްސީ ލަންޖަރީ، ސައިކަލް ޖާޒީ އަދި އަންޑަރވޭއާ އުފައްދާ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ބިޒްނަސް އޮފީހާއި ދެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްލާންޓެއް ޑޮންގްވާން ސިޓީގައި ހުންނަ ކަމަށެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލާންޓްތަކަކީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ލައިނުގައި ތަޖުރިބާކާރު މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ހިންގާ ޕްލާންޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އަހަރީ އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މަތިވުމުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓަކާއި ހިދުމަތެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ.
އެކަށީގެންވާ އަގެއް
މަތީ ފެންވަރުގެ
މޮޅު އަފްޓާ ސޭލްސް ސާވިސް ޓީމެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އަފްޓާ ސޭލްސް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން.
ޕައިނިއަރިންގ ޑިޒައިން
އަހަރެމެން ހޮވަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މޮޅު ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް އެބައޮތް، ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ޑިޒައިން ކުރެވޭނެ.
 • 01
  7*24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް
  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ސޭލްސްއަށްފަހު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މޮޅު އަފްޓާ ސޭލްސް ސާވިސް ޓީމެއް އޮތުން.މޮޅު އަފްޓާ ސޭލްސް ސާވިސް ޓީމެއް އޮތުން.
 • 02
  ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްނިކަލް ޓީމެވެ
  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މޮޅު ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް އެބައޮތް، އެއީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ޑިޒައިން ކުރެވޭނެ ޓީމެކެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި މޮޅު ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް އެބައޮތެވެ
 • 03
  ހައި ކެޕޭސިޓީ & ރިޒަނަބަލް ޕްރައިސް
  10 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރެސިޝަން ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން، ފަސޭހައިން ރިއަލައިޒް ކުރެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.
ބްލޮގް
އަންހެނުންގެ ތަމްރީނު ކުޅިވަރު Bra.png
2023-11-29
ގޭގައި ޔޯގާ ޕްރެކްޓިސްއެއް ފެށުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފަސޭހަ 7 ފިޔަވަޅު

ގޭގައި ޔޯގާ ޕްރެކްޓިސް ފެށުމަށް ފަސޭހަ 7 ފިޔަވަޅު ގޭގައި ޔޯގާ ހެދުމަކީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ޕްރެކްޓިސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މޮޅު ކަމެކެވެ.އަދި ޝެޑިއުލަށް ކްލާސްތައް ފިޓް ކުރަން އުނދަގޫވާނަމަ ނުވަތަ ތިމާއަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ވެސް އެއީ ފެންޓަސްޓިކް ޗޮއިސްއެކެވެ.ހޯމް-ބާސް އެއް

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ބިކިނީ ބީޗްވޭއާ އަންހެނުން.png
2023-11-28
ޓޮޕް ސްޕޯޓްސްވޭއާ ސްވިމްވޭއާ

ޓޮޕް ސްޕޯޓްސްވޭއާ ސްވިމިންގ ވޭއާ ދެން އަވިގަދަ ތަނަކަށް ކުރާ ދަތުރަށް ފަހު، ލޭޑީސް، ވަގުތުން އެންމެ ފެޝަން ސްޕޯޓްސް ސްވިމިންގ ވޭއާ ހޯދަން ފަށަން ޖެހޭނީ ވީހާވެސް އަވަހަށެވެ.ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސް ފެނަށް ފީނައިގެން އުޅުނަސް ނުވަތަ ފަތާ ލެޕްތަކަށް ފަހު ފަސޭހައިން ފީނައިގެން އުޅުނަސް ސެލްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
އަންހެނުންނަށް ވަން ޕީސް ސްވިމްސޫޓް.png
2023-11-27
ދަ ގްރޭޓެސްޓް ސްވިމިންގް ފޯ އަންސްޓްރަކްޗަރޑް ސްވިމިންގ

އަންސްޓްރަކްޗަރޑް ސްވިމިންގ އަށް އެންމެ މޮޅު ސްވިމިންގ ސޫޓް ވަލު ފަތާލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސްވިމިންގ ސޫޓެއް ހޯދުމަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ރެގިއުލޭޓް ނުވާ ފެންމަގުތައް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ސްވިމިންގ ވޭއަރ އެއް ލިބުމަކީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ.ބޭރުގައި ފަތާލަން ރާވާނަމަ، އޯޑިއަލް ސްވިމްސޫޓުގައި ވައި ކުޅެވޭނެ ގޮތް ހެދުން މުހިންމެވެ

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ކްރޮސް ބެކް ސްޕޯޓްސް ބްރާ ލޭޑީސް ބްލޫ.png
2023-11-24
ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް 7 ޔޯގާ އެޑްއޮންސް

7 ޔޯގާ އެޑްއޮންސް ފޯރ ޔޫއާރ ވެއިޓް ލޮސް ޕްރޮގްރާމް ހޯލިސްޓިކް ހެލްތުގެ ވަރުގަދަ ބިންގަލެއް އޮންނަ ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމަށްވާ ޔޯގާ އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ފައިދާހުރި ޑިސިޕްލިންއެކެވެ.އޭގެ ސްޓްރެޓެޖީ ކެލޮރީ އަންދާލުމުން ވެސް ފުޅާވެ، ސްޓްރެސް ރިލީފް، ޖިސްމާނީ ސްޓޭމިނާ އިތުރުވުން، އަދި ނަފްސާނީ ސާފުކަން ފަދަ ފައިދާތައް ހިމެނެ އެވެ

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ބެލްކް ވީ ނެކްލައިން ސްވިމްސޫޓް ވިތު މެޝް.ޕީއެންޖީ
2023-11-24
އުފުލިފައި ހުންނަ ބިކިނީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ބީޗްވޭއާގެ މި އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެންޑް ހޯދުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ހީވެދާނެ، 'އެކަށީގެންވާ ބިކިނީއަކީ ކޮބައިތޯ؟' ފެޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިފައިވާ މި ނޮވެލް ކޮންސެޕްޓަކީ... ފޯރިއާއެކު ކާޑޭޝިއަން ޖެން އަށް ބައްދާލި އެވެ

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ކުލަގަދަ ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ އޮމާން ސްވިމްސޫޓެއް.png
2023-11-23
10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް: ކިތައް ބިކިނީ؟

10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް: ކިތައް ބިކިނީ؟އާދެ، އަވިގަނޑުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވިސްނާފައިވާ ސުވާލަކީ، ދިހަ ދުވަހުގެ ދަތުރަކަށް އެކަށީގެންވާ ބިކިނީ ކިތައް ހެއްޔެވެ؟ތިބާގެ އެންމެ ޗިސެސްޓް އެންސެމްބަލްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ހަތަރު އެންސެމްބަލްސް ސުޖަޖް ކުރެވެއެވެ.އެކަމަކު ކިހިނެއްތޯ ތިބާ ހޮވާނީ ފްރޯ ހޮވަން އެހާ ގިނަ ސްޓަނިންގ ޕެޓަރންސް ހުރިއިރު

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން
ޕްރޮފެޝަނަލް ސްވިމްވޭއާ، ލޭޑީ ބްރާ އެންޑް ޕެންޓީސް، ސެކްސީ ލަންޖަރީ، ސައިކްލިން ޖާޒީ އަދި އަންޑަރވޭއާ އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ.
 

ކުއިކް ލިންކްސް

ކެޓަލަގް

ކޮންޓެކްޓް އަސް
އީ-މެއިލް: sales@abelyfashion.com އިން ލިބޭނެއެވެ
ފޯނު/ވަޓްސްއެޕް/ވެޗެޓް: +86-18122871002
އިތުރުކުރުން: 807 ރުފިޔާ، ބިލްޑިންގ ޑީ2، ޓިއަންއަން ޑިޖިޓަލް ޓައުން، ނަންޗެންގް، ޑޮންގްވާން ސިޓީ، ގުއަންގްޑޮންގް ޕްރޮވިންސް، ޗައިނާ